Μελέτες Πυρασφάλειας και Κατασκευή

Μελέτες Πυρασφάλειας και Κατασκευή

Η εταιρεία μας καταρτισμένη από έμπειρους μηχανολόγους μηχανικούς αναλαμβάνει την σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας για το κτίριο σας. Συγκεκριμένα συντάσσεται για κατοικίες, ξενοδοχεία, εκπαιδευτήρια, γραφεία, καταστήματα, χώροι συνάθροισης κοινού, βιομηχανίες-βιοτεχνίες, αποθήκες, νοσηλευτικές εγκαταστάσεις, φυλακές, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.α.

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα. Η διάκρισή τους αυτή βασίζεται στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων», δηλαδή τα κτίρια όπου η υποβολή αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας έγινε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Π.Δ. θεωρούνται υφιστάμενα, ενώ εκείνα που η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας υποβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του θεωρούνται νέα.Οι παρούσες μελέτες περιλαμβάνουν την παθητική και ενεργητική πυρασφάλεια.

Ως παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων που έχουν ληφθεί µε την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή µμετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

Ως ενεργητική πυροπροστασία εννοούμαι τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση   αντιμετώπιση της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη όπως π.χ. πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, σπρίνγκλερ κ.α.