Τεχνικός ασφαλείας

Τεχνικός ασφαλείας Civil Energy

Σύμφωνα με τον Νόμο 1568/85 και τα Προεδρικά Διατάγματα 294/98 και 17/96 όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας από Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή μηχανικό άλλης ειδικότητας.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στην εκάστοτε επιχείρηση, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά η προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχειρήσεως, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας ενώ η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των καταχαρούμενων σ' αυτό το βιβλίο υποδείξεων.

Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας:

α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων διεργασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης των διεργασιών.

β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των διεργασιών και μεθόδων εργασίας και πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής, ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμοδίους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Η εταιρεία μας διαθέτοντας πολυετή εμπειρία δύναται να παρέχει προσωποποιημένες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας από διπλωματούχο μηχανικό σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων.